fi gb se

Four FM

Vi är en modern erbjudare av fastighetstjänster. Vi håller vårt löfte: vi erbjuder garanterade resultat till låga kostnader. I praktiken gör vi inget nytt. Det nya är vårt sätt att utföra saker. Det gör oss till en lockande partner, och vi undertecknar nya avtal kontinuerligt.

En modern affärsverksamhetsmodell

Det finns två nyckelfaktorer i Four FM:s affärsverksamhetsmodell: skräddarsydda tjänster och transparens. Till skillnad mot traditionella erbjudare av fastighetstjänster finns vi inte på börsen och vi ägs inte av kapitalplacerare. Vi behöver inte producera kortsiktiga resultat. Vi producerar aldrig tjänster för att maximera vår egen vinst. Vi utför tjänsterna själva om det är den bästa lösningen för kunden.

Vi har ett tätt samarbete med specialister inom olika branscher. Vi utvecklar våra tjänster kontinuerligt för att hålla priserna konkurrenskraftiga och för att producera mervärde för kunden genom våra tjänster. Four FM lever efter sitt motto: bäst i sin klass.

Kvalitet och kostnadseffektivitet genom skräddarsydda tjänster

Four FM:s passion är att förändra det sätt på vilket lokaltjänster produceras numera. Vi är övertygade om att skräddarsydda tjänstemodeller är det sätt att producera tjänster som är mest kostnadseffektivt och som ger kunderna högsta kvalitet. Det optimala tjänstepaketet påverkas av många olika faktorer, som är beroende av både interna och externa omständigheter.

Vi är väl medvetna om att ingen kan vara bäst i allt. Ibland producerar vi alla tjänster själva, och vid andra tillfällen utnyttjar vi enbart våra goda partner. Modellen skräddarsys alltid efter kunden, eftersom alla kunder och deras önskemål och behov är olika.

Fullständigt transparent verksamhet

Ett av våra kärnvärden är öppenhet, vilket också antyds av transparensen i vår affärsverksamhetsmodell. Vi talar öppet om priserna för de av oss producerade och köpta tjänsterna. Detta öppna förhållningssätt ökar förtroendet både mellan oss och kunderna och mellan oss och våra underentreprenörer. Våra samarbetspartner kan lita på att vi inte försöker att sko oss på deras bekostnad. Detta lägger grunden för ett verkligen starkt partnerskap.

Transparens hjälper våra kunder att lita på att det erhållna pris/kvalitets-förhållandet verkligen är utmärkt. Som kund har du också rättighet att få veta vad du använder dina pengar till. I vår verksamhet använder vi oss av ett mycket avancerat system (ServiceHub) för beställning av arbeten. Systemet ger fullständig spårbarhet och transparens. Vi kan också ansluta våra underentreprenörer till samma system. Ofta tecknar vi tjänstenivåavtal (SLA) med våra kunder och enas om gemensamma uppföljningsmätare (KPI), som följs upp och rapporteras aktivt vid våra samarbetsmöten. I våra kundrelationer bygger vi också in balanserade styrkort (Balanced Score Card) för att underlätta uppföljning och utveckling av verksamheten.

#

Öppen hand som tecken på omhändertagande

Four FM symboliseras av en öppen hand som hänvisning till att vi tar hand om alla funktioner som faller utanför våra kunders kärnkompetens. Vi behandlar våra kunder med omsorg och säkerställer att allt runt omkring dem fungerar till 110 %.